Showing 1 - 20 of 1,623

1
Heuvel, Gerd van den (Herausgeber)
Göttingen : Wallstein Verlag, [2022]
E-Book
2
Rai, Suresh Chand (Herausgeber)
1st ed. 2022
Cham : Springer International Publishing, 2022
E-Book
3
Laurini, Robert (Herausgeber)
1st ed. 2022
Cham : Springer International Publishing, 2022
E-Book
4
Mace, Robert E (Verfasser)
1st ed. 2022
Cham : Springer International Publishing, 2022
E-Book
5
de Lange, Norbert (Verfasser)
4th ed. 2020
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2020
E-Book
6
Stolz, Christian (Herausgeber)
1st ed. 2022
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022
E-Book
7
Angermann, Detlef (Verfasser)
1st ed. 2021
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2021
E-Book
8
Weihrauch, Christoph (Verfasser)
1st ed. 2018
Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2018
E-Book
9
Neiberger, Cordula (Herausgeber)
1st ed. 2020
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2020
E-Book
10
Demhardt, Imre Josef (Verfasser)
1st ed. 2017
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2017
E-Book
11
Borsdorf, Axel (Verfasser)
1st ed. 2013
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2013
E-Book
12
Hamilton, Dorothea (Verfasser)
1st ed. 2022
Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022
E-Book
13
Rathmann, Joachim (Verfasser)
1st ed. 2020
Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2020
E-Book
14
Beeton, Sue (Verfasser)
Bingley, U.K. : Emerald Publishing Limited, 2022
E-Book
15
Kidman, Gillian (Herausgeber)
1st ed. 2022
Cham : Springer International Publishing, 2022
E-Book
16
Valeri, Marco (Herausgeber)
Bingley, U.K. : Emerald Publishing Limited, 2022
E-Book
17
Edler, Dennis (Herausgeber)
1st ed. 2022
Wiesbaden : Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022
E-Book
18
Weselek, Johanna (Herausgeber)
1st ed. 2022
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2022
E-Book
19
Akhtar, Rais (Herausgeber)
1st ed. 2022
Cham : Springer International Publishing, 2022
E-Book
20
Böse, Margot (Verfasser)
1st ed. 2018
Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2018
E-Book

Filter